สรุปแนวคิดการนำ OKR มาใช้จริง

ทุกคนนั้นจะมีสิ่งที่ต้องการ มีเป้าหมายที่อยากจะทำให้สำเร็จ แต่โดยส่วนใหญ่สิ่งที่พวกเขาตั้งใจว่าต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ กลับมักจะไม่เกิดขึ้น ไม่สำเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้…

แล้วเราจะทำอย่างไรให้ทำสิ่งเหล่านั้นได้สำเร็จ…

5 หลักการที่จะช่วยให้เราสามารถทำสิ่งที่คาดหวังให้สำเร็จ

ต้องจัดลำดับความสำคัญให้ได้

ต้องย้ำเป้าหมายให้บ่อยและให้ทั่วถึง

ต้องสร้างแผนการที่จะช่วยให้เราทำ KR ได้สำเร็จ

ต้องจัด (มี) เวลาให้กับเรื่องที่เราต้องการทำให้สำเร็จ

ต้องทดลอง ทำซ้ำแทนที่จะยกเลิก


1. “ถ้าทุกสิ่งสำคัญทั้งหมด แสดงว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรสำคัญเลย”

ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้…

ตั้งวัตถุประสงค์ (Objective) ที่สำคัญและผลลัพธ์หลัก (Key Result) ซัก 3 KR แล้ว focus แค่นั้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ (O) สำคัญที่เราต้องการ ถึงแม้ว่าระหว่างนั้นจะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาระหว่างทางก็ตาม2. เป้าหมาย (KR) ที่เราต้องไว้จะต้องถูกย้ำ และ ต้องถูกบอกให้ทั่วถึง…

ต้องย้ำเตือนว่าเป้าหมายของเราคืออะไร พูดถึงความคืบหน้าในทุกๆโอกาสเทียบกับสิ่งที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้ ห้ามปล่อยปละละเลน และต้องให้เป้าหมายนั้นอยู่ในใจทุกคนให้ได้3. สร้างแผนการที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จ ออกแบบวิธีการที่จะผลักดัน OKRs

ยกตัวอย่างเช่น…

– การประชุมทุกจันทร์เพื่ออัพเดทความก้าวหน้าเทียบกับ OKR เพื่อปรับการทำงานให้ดีมากขึ้น

– การฉลองความสำเร็จทุกวันศุกร์ ทีมงานแต่ละคนมาเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟังว่าได้ทำอะไรคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้าง ให้ทุกคนได้ชื่นชมผลงานของกันและกัน

– การสร้างรายงานเช็คความคืบหน้าหรือ Status Update Report4. ต้องมีเวลาให้ทำเรื่องที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้…

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนในตอนนั้น ต้องจริงจังและกำหนดเวลาที่จะต้องทำให้สำเร็จให้กับงานประเภทนี้5. ต้องลองทำอีกครั้งแทนที่จะล้มเลิก…

ต้องติดตามผลของสิ่งที่ได้ทำไปอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ตาม เรียนรู้ที่จะทำสิ่งที่ทำแล้วได้ผลให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น และ ลดหรือเลิกสิ่งที่ทำแล้วไม่ได้ผล


หลักการตั้ง OKR (Objective and Key Results)

ก่อนเริ่มตั้ง OKRs หาพันธกิจ (Mission) ก่อน…

พันธกิจคือเป้าหมายสุดท้ายที่อยากจะทำให้สำเร็จ

พันธกิจควรสั้นและจำง่าย

พันธกิจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ แต่การจะตั้งพันธกิจขึ้นมานั้น สิ่งนั้นควรจะเป็นหลักให้เราได้เป็นอย่างน้อย 5 ปี

พันธกิจ (Mission) คล้ายกับวัตถุประสงค์ (Objective) สิ่งที่แตกต่างกันคือระยะเวลา

พันธกิจคือจุดหมายปลายทาง ส่วน OKRs คือจุดหมายระหว่างทางที่จะไปถึงปลายทาง


หลักการตั้งวัตถุประสงค์ (Objective)

1. เป็นประโยคเดียวที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความท้าทายเพื่อกระตุ้นให้เราอยากทำ

2. มีกรอบเวลาชัดเจน

3. ต้องทำวัตถุประสงค์นี้ให้สำเร็จได้โดยไม่สามารถอ้างความผิดของคนอื่นได้


หลักการตั้งผลลัพธ์หลัก (Key Results)

1. สร้างผลลัพธ์หลัก (KR) จากคำถามว่า “เราจะรู้ได้อย่างไรว่าทำ Objective เราสำเร็จแล้ว”

2. สร้างสิ่งที่นำมาวัดผลได้เป็นตัวเลข เช่น อัตราการเติบโต (growth), การมีส่วนร่วมของลูกค้า (engagement), รายได้ (Revenue), ผลการปฎิบัติงาน (Performance), คุณภาพ (Quality)

3. สร้าง KR ที่รู้สึกว่าทำได้ยาก… แต่สามารถที่จะเป็นไปได้ จุดที่เหมาะสมที่สุดคือจุดที่มีโอกาสล้มเหลว 50/50

ตัวอย่างการสร้าง OKRs ของแผนก IT

พันธกิจ (Mission)

ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

วัตถุประสงค์ (Objective) & ผลลัพธ์หลัก (Key Results)

O1: ช่วยให้พนักงานทุกคนในบริษัทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KR1: เครื่อง Computer ทั้งหมดต้องพร้อมให้พนักงานเปิด Application สำหรับเริ่มทำงานภายใน 2 นาทีตั้งแต่กดปุ่มเปิดเครื่อง ภายใน Quarter 2

KR2: Internet Bandwidth Performance Measurement ต้องวัดได้เท่ากับ 100/100 สำหรับพื้นที่โรงงาน และ 60/60 สำหรับพื้นที่ออฟฟิศ

KR3: มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย implement IT improvement สำเร็จอย่างน้อย 2 projects ภายในปี 2020

O2: พนักงานทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาผ่านช่องทาง Online Applications

KR1: พนักงานทุกคนสามารถใช้ Skype application ในการติดต่อสื่อสาร โดยคะแนนความพึงพอใจของคุณภาพภาพและเสียงจะต้องมากกว่า 4/5

KR2: Video Conference System ต้องพร้อมใช้งานในทุก Locations โดยคะแนนความพึงพอใจของคุณภาพภาพและเสียงจะต้องมากกว่า 4/5

O3: ช่วยพัฒนาพนักงานให้มีทักษะการทำงานที่ดีขึ้น

KR1: ร่วมมือกับแผนก HR จัด IT Training ใน Orientation เพื่อแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักเครื่องมือ IT ที่ใช้ในการทำงานรวมถึงช่องทางในการติดต่อขอความช่วยเหลือ โดยคะแนนความพึงพอใจจะต้องมากกว่า 4/5

KR2: จัด IT + O365 training classes อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีโดยจะต้องมีพนักงานจากทุกแผนกเข้าร่วม โดยคะแนนความพึงพอใจจะต้องมากกว่า 4/5


KR3: สื่อสารความรู้ เรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ IT ภายในทุกสัปดาห์แรกของทุกเดือน


Concerning Points

วัตถุประสงค์ที่ตั้งท้าทายพอสำหรับทีมหรือไม่?

Edit 1: ตั้ง Objective ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย IT Budget ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *