สรุปเนื้อหา AI For Everyone – What is AI?

HIGHLIGHT in AI for Everyone Part 1

ในปัจจุบันนี้ AI เริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบกับวิธีการทำงาน รวมไปถึงการใช้ชีวิตในทุกๆวันของคนเรามากขึ้นๆเรื่อยๆ ดังนั้นความเข้าใจเกี่ยวกับ AI จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆสำหรับยุคที่เรียกว่า AI era ที่มาถึงแล้วในตอนนี้

AI FOR EVERYONE PART 1

ในบทความนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาของหลักสูตร AI FOR EVERYONE โดยเนื้อหาของ Part แรกนี้จะเน้นที่ให้เราเข้าใจเกี่ยวกับ AI ในภาพใหญ่ทั้งหมด ประกอบไปด้วย:

 • AI คืออะไร, ผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้นบ้างที่เกิดขึ้นจากการมี AI
 • เข้าใจความหมายของคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AI
  • machine learning
  • data science
  • neural network
  • deep learning
  • supervised learning
  • artificial narrow intelligence (ANI)
  • artificial general intelligence (AGI)
  • A to B mapping
 • การเริ่มนำ AI มาใช้เพื่อช่วยในการทำงานของเราได้อย่างไร
 • อะไรบ้างที่ AI สามารถทำได้ดีมาก และ อะไรบ้างที่ยังมีข้อจำกัดในการนำ AI ไปใช้งาน

Continue reading “สรุปเนื้อหา AI For Everyone – What is AI?”